دانلود اپلیکیشن ها

لطفا تا اطلاع ثانوی جهت استعلام قیمتها با دفتر تماس بگیرید

ردیف نوع کاغذ اندازه گراماژ برند قیمت برگ واحد قیمت واحد تغییرات سفارش
1 تحریر 90 * 60 70 اندونزی - بند 0 arrow ثبت سفارش
2 تحریر 100 * 70 70 اندونزی - بند 0 arrow ثبت سفارش
3 تحریر 90 * 60 80 اندونزی - بند 0 arrow ثبت سفارش
4 تحریر 100 * 70 80 اندونزی - بند 0 arrow ثبت سفارش
5 تحریر 90*60 90 اندونزی - بند 0 arrow ثبت سفارش
6 تحریر 100*70 90 اندونزی - بند 0 arrow ثبت سفارش
7 تحریر 90 * 60 100 اندونزی - بند 0 arrow ثبت سفارش
8 تحریر 100 * 70 100 - - بند 0 arrow ثبت سفارش

ردیف نوع کاغذ اندازه گراماژ برند قیمت برگ واحد قیمت واحد تغییرات سفارش
1 گلاسه 90 *60 90 کره 0 کیلوگرم 0 arrow ثبت سفارش
2 گلاسه 100 * 70 90 کره 0 کیلوگرم 0 arrow ثبت سفارش
3 گلاسه 90 * 60 100 کره 0 کیلوگرم 0 arrow ثبت سفارش
4 گلاسه 100 * 70 100 کره 0 کیلوگرم 0 arrow ثبت سفارش
5 گلاسه 90 * 60 115 کره 0 کیلوگرم 0 arrow ثبت سفارش
6 گلاسه 100 * 70 115 کره 0 کیلوگرم 0 arrow ثبت سفارش
7 گلاسه 90 * 60 135 کره 0 کیلوگرم 0 arrow ثبت سفارش
8 گلاسه 100 *70 135 کره 0 کیلوگرم 0 arrow ثبت سفارش
9 گلاسه 90 * 60 150 کره 0 کیلوگرم 0 arrow ثبت سفارش
10 گلاسه 100 * 70 150 کره 0 کیلوگرم 0 arrow ثبت سفارش
11 گلاسه 90 * 60 170 کره 0 کیلوگرم 0 arrow ثبت سفارش
12 گلاسه 100 * 70 170 کره 0 کیلوگرم 0 arrow ثبت سفارش
13 گلاسه 90 * 60 200 کره 0 کیلوگرم 0 arrow ثبت سفارش
14 گلاسه 100 * 70 200 کره 0 کیلوگرم 0 arrow ثبت سفارش
15 گلاسه 90 * 60 250 کره 0 کیلوگرم 0 arrow ثبت سفارش
16 گلاسه 100 * 70 250 کره 0 کیلوگرم 0 arrow ثبت سفارش
17 گلاسه 90 * 60 300 کره 0 کیلوگرم 0 arrow ثبت سفارش
18 گلاسه 100 * 70 300 کره 0 کیلوگرم 0 arrow ثبت سفارش

ردیف نوع کاغذ اندازه گراماژ برند قیمت برگ واحد قیمت واحد تغییرات سفارش
1 پشت طوسی 90 * 60 180 چینی 0 کیلوگرم 0 arrow ثبت سفارش
2 پشت طوسی 100 *70 180 کره 0 کیلوگرم 0 arrow ثبت سفارش
3 پشت طوسی 90 *60 230 کره 0 کیلوگرم 0 arrow ثبت سفارش
4 پشت طوسی 100 * 70 230 کره 0 کیلوگرم 0 arrow ثبت سفارش

ردیف نوع کاغذ اندازه گراماژ برند قیمت برگ واحد قیمت واحد تغییرات سفارش
1 چسبدار 70 *51 - نقره ای بردار - بند 0 arrow ثبت سفارش
2 چسبدار 70 * 51 - فونتک - بند 0 arrow ثبت سفارش

ردیف نوع کاغذ اندازه گراماژ برند قیمت برگ واحد قیمت واحد تغییرات سفارش

ردیف نوع کاغذ اندازه گراماژ برند قیمت برگ واحد قیمت واحد تغییرات سفارش